Privacyverklaring & reglement

Uw privacy (Privacy verklaring)

Vanaf 25 mei 2018 kreeg ook mijn praktijk te maken met een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacy beleid is op die wet afgestemd.

Uw privacy is belangrijk en daarom wil ik u graag informeren over het privacy beleid van de praktijk.

Het werken met cliënten in een coaching en therapie praktijk kan niet zonder dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doe ik met de grootst mogelijke zorg.

De drie belangrijkste punten van dit privacy beleid zijn:

 1. Ik heb één cliënten database en deel persoonsgegevens alleen als dat nodig is en uitsluitend na uw toestemming in de volgende gevallen:
  – voor voortgangs- of eindrapportage aan de hoofdaannemer/gemeente Almere/huisarts/behandelend specialist;
  – voor het gebruik van een vervanger tijdens mijn afwezigheid;
  – overleg met collega’s, indien ik dat noodzakelijk acht. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht;
  – bespreken van een casus in geanonimiseerde vorm tijdens intervisie momenten;
  Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
 1. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik deze persoonsgegevens van u heb gekregen. Ik verwerk ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn;
 1. Ik beveilig mijn ICT-infrastructuur adequaat en monitor de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan altijd voorop.

 

Privacy reglement Myriam Kroon Coaching & Therapie

De volgende onderwerpen worden besproken

 1. Contactgegevens Myriam Kroon Coaching & Therapie
 2. Doel gegevensvastlegging
 3. Wat wordt er genoteerd in uw dossier?
 4. Bij minderjarigen < 16 jaar
 5. Bewaartermijn dossier
 6. Factuur
 7. Uw rechten
 8. Vragen of klachten
 9. Meldplicht datalekken
 10. Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de hulpverlener
 11. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
 12. Beveiliging
 13. Cookies
 14. Elektronische communicatie
 15. Wijziging van deze privacyverklaring

In dit document geef ik u informatie hoe mijn organisatie, Myriam Kroon Coaching & Therapie omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ontvang.

 1. Contactgegevens

Hieronder vindt u mijn gegevens, die voor mijn praktijk van toepassing zijn:
contact-gegevens:

Myriam Kroon – is verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Telefoon: 06-45744927

E-mail: myriam@myriamkroon.nl

Website: www.myriamkroon.nl
Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. Wkkgz, AVG

 

 1. Doel gegevensvastlegging
 • Hulpverlening, (ambulante-) begeleiding, coaching en therapie
 • Indicatie aanvraag (WMO, Job coaching)
 • Verwijzing
 • Administratie, maken van afspraken
 • Facturering t.b.v. cliënt en eventueel hoofdaannemer, gemeente (WMO of sociale zaken)
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • Om (na uw toestemming) andere hulpverleners of behandelaars te informeren
 • Voor het gebruik van een waarnemer tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, intervisies en begeleiden van stagiaires

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

 1. Wat wordt er genoteerd in uw dossier?
 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Psychische gezondheid
 • Hulpverleningsgeschiedenis
 • Medische gegevens
 • Psychosociale en maatschappelijke gegevens (relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s)
 • Zaken m.b.t. seksualiteit (indien nodig)
 • Contactgegevens van de huisarts en/of specialistisch behandelaar
 1. Bij minderjarigen < 16 jaar tevens
  – Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
  – Schriftelijke toestemming van één van de ouders
 1. Bewaartermijn dossier
  10 jaar na afsluiten van het dossier
 1. Factuur
  Op de factuur staan de gegevens, die door de gemeente/SVB worden gevraagd.
  – Uw naam, adres, woonplaats
  – Uw factuurnummer
  – Uw geboortedatum
  – De datum van de begeleiding/coaching
  – Korte omschrijving van de begeleiding/coaching
  – De kosten van het consult
 1. Uw rechten
  – Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
  – Ik noteer uw toestemming in uw dossier
  – Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
  – U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*
  – U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*
  – Ik wijs u op mijn privacyreglement en waar u deze kunt vinden.

    * Dit kunt u per mail melden aan de verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming: myriam@myriamkroon.nl

 1. Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over de wijze waarop ik om ga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op.

Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Meldplicht datalekken
  Ik heb een meldplicht datalekken.
 1. Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener
  – Waarnemende collega’s
  – Stagiaires
  Deze personen zijn bekend met de wet en regelgeving m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
 1. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
  Myriam Kroon Coaching & Therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hulpverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 1. Beveiliging

Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen:
– Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
– Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– Gebruik beveiligd systeem (SSL: SSL staat voor Secure Sockets Layer, wat ervoor zorgt dat verbindingen met het internet versleuteld worden.)

– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen. 

 1. Cookies

Op mijn website www.myriamkroon.nl maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

 1. Elektronische communicatie

Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 1. Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u dit privacyreglement regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Dit privacyreglement is opgesteld d.d. Mei 2018,. Laatste versie: mei 2023.